Quantity of Mortar

Volume of mortar= 1 m³

Mix Ratio –> 1:4

Dry volume of mortar = Wet volume x 1.33

Dry Volume = 1.0 m³ x 1.33 = 1.33 m³

Quantity of cement

Quantity of Cement = (Dry Volume of mortar x Cement ratio) / (Sum of the ratio)

∴ Quantity of cement = (1.33 x 1) /(1+4)= 0.266 m³

Density of Cement = 1440 kg/m³

∴ Weight of Cement = 1440 x 0.266 = 383.04 Kg

1 bag of cement contains 50 kg of cement

∴ Number of bags = 383.04 Kg/50 = 7.661 No’s

Quantity of sand

Cement : Sand :: 1:4

Quantity of Sand = Quantity of Cement x 4

∴ Quantity of Sand = 0.266 m³ x 4 = 1.064 m³

1 m³=35.3147 Cubic Feet (CFT)

∴ Quantity of sand = 1.064 x 35.3147 = 37.574 CFT

Density of sand = 1920 kg/m³

∴ Weight of the sand= 1.064 m³ x 1920 kg/m³= 2042.88 kg =>2.0428 tonnes

Quantity of water

Water cement ratio = weight of water /weight of cement

W/C–>0.50

weight of water = (weight of cement)x(w/c ratio)

∴ Weight of water = 383.04 kg x 0.5 = 191.52 kg (Litre)

Share this